Et overraskende signal fra den anonyme juryen (Juryen er satt – del V)

Lekdommerne fikk også anledning til å kommentere om den anonyme stemmegivningen i skyldspørsmålet er best egnet eller uegnet. Når juryen avsier dom, gjør den det anonymt. Innad i juryen vet de hvem som stemmer hva. Utad blir det ikke opplyst om hvem som stemte hva, eller hvor mange som stemte for en domfellelse. Det blir kun opplyst om det er mer enn seks stemmer for en domfellelse, eller ikke.

På dette temaet var det seks ganger flere tilbakemeldinger på at anonymitet er best egnet. Igjen så skal man være klar over at slik loven er, er ledende for hva folk mener. Å trekke den objektive verdien av undersøkelsen for langt skal man være forsiktige med. Det ble  telt opp 299 positive og 54 negative konkrete tilbakemeldinger vedrørende juryens anonyme arbeidsmetode.

På den positive siden. Det som fikk aller mest oppmerksomhet var en aldri så liten overraskelse. Omtrent 70 lekdommere mente at den anonyme stemmegivningen sikrer jurymedlemmene fra represalier eller ubehageligheter i ettertid. Dette er overraskende da det ikke har vært en problematikk for meddommere tidligere. At meddommere ikke er gjenstand for press fra verken tiltalte, fornærmede, saksøker, saksøkte, advokater for og mot er en kredit til lovverket og rettsvesenet. Til og med pressen holder seg unna meddommerne.

Denne tilbakemelding har minst to sider som kan være interessant å artikulere.

  • Slik juryen jobber i dag, der man mer eller mindre tar bort problemet med represalier og lignende, beskyttes domstolen i sin helhet
  • På tross av at represalier og ubehageligheter per dags dato ikke er en reell fare, så oppfatter meddommerne dette som en latent fare. Dette er et interessant og viktig signal.

Det er juryen i lagmannsretten som tar de fleste, tyngste, og personlig inngripende avgjørelsene i norsk domstol. Respekten for avgjørelsene er stor og gjennomtrengende. Selv i justismord har ikke meddommerne opplevd kritikk.

Den anonyme stemmegivningen sikrer jurymedlemmene fra represalier eller ubehageligheter

Et annet moment som skåret høyt var at anonym stemmegivning tillater den enkelte i juryen å dømme på et selvstendig grunnlag, ærlig, og etter sin egen overbevisning. Dersom de forskjellige variantene på dette punktet slåes sammen gjaldt over en tredel av tilbakemeldingene sikring av individets sanne stemme. Også dette er et punkt som man muligens tar for gitt i domstolen. At man sikrer avgjørelser som mest mulig er fri fra innflytelsen til sterke ledende personer, gruppepress eller annet. I tillegg som en kommentar påpekte, det blir ingen utstøting av meddommer som er uenig med de andre i juryen. Med andre ord, gode arbeidsforhold innad i juryen sikres.

15 mente at den anonyme stemmegivningen samlet juryen til en enhet. Det er flere positive bieffekter rundt dette:

  • Det hindrer spekulasjon i etterkant der interessenter ønsker å finne ut hvem som stemte hva
  • Den hjelper den enkelte jurymedlem til å beskytte seg bak juryens avgjørelse som helhet ovenfor media for eksempel
  • Like stor vekt ble det lagt på den tiltalte. Det kan synes at juryen føler den tiltalte får en større mulighet til å akseptere en fellende dom. Fokus blir på sak og ikke de som dømmer

Av de som kommenterte at anonymitet er en uegnet måte å avsi dom på var diskusjonen rundt begrunnelse viktig. Ikke bare for at de impliserte da kan etterprøve dommen, men også for juryens egen del.

Som en kommentar lyder: Større åpenhet om domsavsigelse kan avmystifisere jurymedlemmene.

Vi får håpe at Juryutvalgets lekdommerundersøkelse har avmystifiserte noe av juryens arbeid.


Hva sier den anonyme juryen om seg selv?

Skal vi ha jury eller ikke? En sammensatt sak som er i Stortinget til behandling. Som et ledd i dette arbeidet har lekdommere snakket om seg selv i Juryutvalgets lekdommerundersøkelse. I en serie med fem blogginnlegg bekjennes en «orskurd» av undersøkelsen.

  1. Likemenn som dømmer? Ja og nei
  2. Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult
  3. Hvordan er det mellom fag- og meddommerne?
  4. Hva sier juryen i fri dressur med minst tre stemmer
  5. Et overraskende signal fra den anonyme juryen

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta