Hvordan er det mellom fag- og meddommerne? (Juryen er satt – del III)

Juryutvalgets lekdommerundersøkelse bekreftet fagdommernes integritet i sitt forhold til meddommerne. Lekdommerne svarer at de blir hørt og respektert av sine fagdommerkolleger. Dette gjelder spesielt i skyldspørsmålet. Her virker svarene også nøkterne i forhold til hvordan de mener lekdommerkollegaen blir hørt og respektert av fagdommerne.

Når det gjelder straffeutmålingen daler de positive tallene nedover. Hele 30 prosent i jurysaker og over 40 prosent i meddomsrett mener at fagdommerne kun hører på lekdommerne i noen eller mindre grad. Dette er muligens en forventet utvikling i undersøkelsen. Når det gjelder straffeutmålingene så er det fagdommerne som har best kjennskap til strafferammene. Her kommer kompetansen på rettsreglene inn. Straffenivået som står oppført i Norge lover er ikke nødvendigvis gjeldende rettspraksis. Fagdommeren vet hvilken straff som blir gitt i de forskjellige kategorier av saker. I de siste årene har for eksempel straffeutmålingen for narkotikalovbrudd blitt lavere.

Lekdommerne svarer at de blir hørt og respektert av sine fagdommerkolleger

Nesten 50 prosent av lekdommerne i jurysaker og 35 prosent i meddomsrettsaker sier at de ved en eller annen gang har stemt annerledes enn fagdommerne i straffespørsmålet. Dette kan være en pekepinn på at meddommerne blir dominert mer av fagdommerne i meddomsrettsaker. Det kan være et tegn på at meddommerne mister mer av sin selvstendighet dess mer de sitter sammen med fagdommerne i meddomsrett. Det kan jo også være at lekdommer i en meddomsrett misforstår mindre, eller får et mer opplyst syn på saken, når de jobber sammen med fagdommerne. Og at det da blir mer korrekt og samstemt.

Undersøkelsen tok ikke i noen større grad for seg forholdene lekdommerne seg i mellom. Det kunne vært interessant å få vite graden av uenighet mellom lekdommerne i jury sammenlignet med den i meddomsrett. Men, det ville vært et vanskelig spørsmål på skjema og svarene muligens enda vanskeligere å tolke.

Kun rundt en av 20 lekdommere har opplevd at fagdommer har prøvd å overtale dem til å forandre mening på en urimelig måte. Men så mange som 129 av 621 (ca 20 prosent) mener at fagdommer har dominert, i noen eller større grad, lekdommerkollegaer på en uheldig måte vedrørende spørsmål om straff i jurysaker. I meddomsrettsaker synker denne domineringen til 87 av 602 (ca 15 prosent). Dette er et lite paradoks, i følge undersøkelsen føler meddommerne seg mindre dominert i meddomsrett samtidig som det synes at lekdommerne blir mindre selvstendig i stemmegivningen.

Nå skal man ikke ta undersøkelsen slik at svarene er fasit på noen ting. Kan de åpne svarene gi mer utfyllende svar?


Hva sier den anonyme juryen om seg selv?

Skal vi ha jury eller ikke? En sammensatt sak som er i Stortinget til behandling. Som et ledd i dette arbeidet har lekdommere snakket om seg selv i Juryutvalgets lekdommerundersøkelse. I en serie med fem blogginnlegg bekjennes en «orskurd» av undersøkelsen.

  1. Likemenn som dømmer? Ja og nei
  2. Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult
  3. Hvordan er det mellom fag- og meddommerne?
  4. Hva sier juryen i fri dressur med minst tre stemmer
  5. Et overraskende signal fra den anonyme juryen

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta