Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult (Juryen er satt – del II)

Undersøkelsen viser at lekdommerne har en tendens til å vurdere seg selv mer kompetent og skarpere enn sine kolleger. Dette er heldigvis et fenomen forbeholdt resten av befolkningen også. Vi er alle litt høy på våre egne meninger. Halvparten mente at de forsto spørsmålene som lagretten skal svare på meget godt. Samtidig som de mente at knapt hver femte kollega hadde samme forståelsen. Det samme gjaldt rettsbelæringen som blir gitt av rettens formann før juryen trekker seg tilbake. Det er en viss grunn til å klubbe selvforherligende tall ned med minst 10 prosent.

Lagrettemedlemmene er positivt innstilt til juryordningen

Over 95 prosent mente at de i det minste forsto rettsbelæringen i stor grad eller bedre. På tross av dette, innrømmet over halvparten at innholdet i rettsbelæringen ble klarere i løpet av juryens rådslagning i stor eller enda mer grad.

En av seks mente at de ikke hadde god nok informasjon om vervet før de kom i tinghuset. Dette tallet kan være dårligere. Tar man til grunn andre undersøkelser, så viser det seg at en urovekkende andel av meddommere slettes ikke har full oversikt med elementære prinsipper.

I hver fjerde kompliserte jurysak mener lagrettemedlemmene at de ikke har nok informasjon når de skal avgjøre skyldspørsmålet. Spesielt vanskelig er seksual- og narkotikasaker. Hvor stor andel av sakene som lagrettemedlemmene synes er komplisert kommer ikke frem i undersøkelsen. I mange saker er det ikke kompliserte realiteter.

Lagrettemedlemmene er positivt innstilt til juryordningen. I undersøkelsen ble lagrettemedlemmene spurt om hvilken type rett som burde bedømme skyld eller straffeutmåling. Svarene var stort sett i samsvar med gjeldende regelverk, med et unntak.

Over tid vil folk tro, støtte og forsvare et regelverk de er spesielt kjent med. I Norge har vi et regelverk som kriminaliserer både korrupsjon og trafikklovbrudd. Men, det er stort fokus på trafikkovertredelser. Norge har et strengt trafikkregelverk sammenlignet med mange andre land med eller uten mer trafikk. Ukentlig er det notis i lokalavisene om fyllekjøring og folk som har kjørt 60 i 50-sonen. Det er lengre intervaller mellom oppslagene om korrupsjon, i lokalavisene er det knapt nok nevnt. Folk blir sterkt opptatt av trafikk kontra korrupsjon. Korrupsjon er nesten et ikke tema, mens trafikklovbrudd er høyt på agenda.

Angående skyldspørsmålet var det like stor tro på både en 10-personers jury og en meddomsrett. Og dette er i samsvar med regelverket. I saker der straffen blir under 6 år har vi en meddomsrett, mens i de mer alvorlige sakene og straffen kan bli 6 år eller mer har vi jury. Kun litt over seks prosent mente at en rett kun bestående av fagdommere var bedre egnet til å avsi skyld eller ikke.

Overraskende var resultatet for straffeutmålingen. I regelverket er det slik at det er en meddomsrett bestående av både jurymedlemmer/lekdommere og fagdommere som tar seg av straffeutmålingen. Nesten hver femte i undersøkelsen mente at en jury også bør ta seg av straffeutmålingen! En annen femtedel mente at et panel kun med fagdommere er bedre egnet til å måle ut straff. «Kun» halvparten stemte for dagens meddomsrettordning.

149 av 802 mener en jury er bedre egnet til å foreta straffeutmåling. Disse vil altså sette fagdommerne helt på sidelinja. Kan dette skyldes en mistillit til fagdommerne?


Hva sier den anonyme juryen om seg selv?

Skal vi ha jury eller ikke? En sammensatt sak som er i Stortinget til behandling. Som et ledd i dette arbeidet har lekdommere snakket om seg selv i Juryutvalgets lekdommerundersøkelse. I en serie med fem blogginnlegg bekjennes en «orskurd» av undersøkelsen.

  1. Likemenn som dømmer? Ja og nei
  2. Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult
  3. Hvordan er det mellom fag- og meddommerne?
  4. Hva sier juryen i fri dressur med minst tre stemmer
  5. Et overraskende signal fra den anonyme juryen

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta